Juridisk policy

Denna hemsida har utformats av Halland Invest i syfte att tillhandahålla allmän information om vår verksamhet. Halland Invest äger och sköter hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående information, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Rättigheter

Samtliga rättigheter till innehållet på vår webbplats är förbehållet Halland Invest med ensamrätt, om inget annat uttryckligen anges. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på hallandinvest.se är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Vi lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan förekomma. Halland Invest friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av något slag som kan ha uppstått i samband med användning av informationen på webbplatsen. Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen.

Länkar

I de fall det förekommer länkar till andra webbplatser är dessa avsedda som vägledning för besökarna. Halland Invest lämnar ingen garanti för innehållet på dessa sidor eller något av innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds.